Szociális Szolgáltatás

 
 
cimg8204_400
 

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

Az intézmény címe: 3733 Rudabánya, Petőfi u. 3.

Alapítási éve: 1998.

Az intézmény vezetője: Szabóné Dobi Andrea

Az intézmény irányító szerve, székhelye: Rudabánya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, 3733 Rudabánya, Gvadányi J. u. 47. sz.

Megközelíthetőség: Az intézmény Rudabánya város központi helyén található, a buszmegálló közelében, akadálymentesített épületben. Az intézményben egységenként (feladatonként ) elkülönítve találhatók a helyiségek. Kapcsolatfelvétel, információátadás történhet személyesen, telefonon vagy e-mailen keresztül.

Nyitva tartás: hétfőtől- csütörtökig: 7.30 – 16.00; pénteken: 7.30 – 13.30.

Elérhetőségek:  Telefon: 48/568-200

                           Tel/Fax: 48/568-201

                            e-mail:

Az intézmény szerkezeti felépítése:

   I. Intézményvezető.

  II. Gyermekjóléti egység -
      4 fő családgondozó.

III. Családsegítő egység -
      4 fő családgondozó. 

IV. Otthonközeli ellátási egység -
     1 fő vezető gondozó,
     12 fő gondozó, 
     1 fő takarító.   
     

Az intézmény szakmai feladatai, tevékenysége:

     A családsegítő szolgálat terén:

     - A családsegítés az életvezetési problémákkal, szociális, vagy mentálhigiénés problémákkal, gondokkal, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló  küzdő családok, illetve személyek szociális és mentálhigiénés ellátása. Az ilyen helyzethez vezető okok, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.

     - Feladata továbbá a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 64 –65 §-aiban meghatározott feladatok ellátása illetve biztosítása.

     A gyermekjóléti szolgálat terén:

     - Alapellátás keretében hozzájárul a gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából kiemelésének megelőzéséhez.

     - A veszélyeztetettséget észlelő  és jelző hatékony információs rendszer működtetése érdekében feladata a településen megelőzésben érintett valamennyi intézmény, hatóság, szakember együttműködésének megszervezése, közös stratégia kidolgozása.

     - A kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében feladata, erre kijelölt munkatárs(ak) alkalmazásával annak biztosítása, hogy álljon a család, illetve a veszélyeztetett gyermek rendelkezésére olyan segítő szakember, akihez önként fordulhatnak, valamint akit a gyámhatóság szükség esetén a gyermek, a család mellé kirendelhet.

      Az  intézmény feladata továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 39-40. §.–aiban, valamint a vonatkozó jogszabályokban meghatározott gyermekjóléti feladatok ellátása, illetve biztosítása.
     Gondoskodik azokról a gyermekekről, akik részére nappali vagy bentlakásos intézményben történő állandó vagy időszakos ellátás nem biztosítható (beteg, kórokozó-hordozó, stb. ) és a szülök a gyermek napközbeni ellátását nem, vagy csak részben tudják megoldani.
     Kialakításra került az intézményben egy babaklub helyiség, amely a szülőkkel együtt várja a gyermekeket.

     A házi segítségnyújtás terén:

     - A legfeljebb napi 4 órás gondozási igényű személy részére nyújt alapvető gondozási, ápolási feladatokat, önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködést, a vészhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást foglalja magában a házi segítségnyújtás.
     - Gondoskodik azokról a pszichiátriai betegekről, fogyatékos személyekről, valamint szenvedélybetegekről, akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget igényelnek, de egyébként önmaguk ellátására képesek.
     - Gondoskodik azokról az idős személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek, és róluk nem gondoskodnak.
     - Gondoskodik azokról az egészségi állapotuk miatt rászoruló személyekről, akik ezt az ellátási formát igénylik, illetve bentlakásos intézményi elhelyezésre várakoznak.

     Az idősek klubja terén:

     - Az idősek klubja olyan nappali ellátást nyújtó intézmény, amely saját otthonukban élő, idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmagukról való gondoskodásra részben képes személyek intézményi napközbeni ellátása. ( Lehetőséget biztosít napközbeni tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatok alakítására, építésére, ápolására, valamint alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére. )
     - A klubtagok számára az igényüknek, egészségüknek megfelelő tevékenységek lehetővé tételét, gondozását biztosítja.
     - Biztosítja a nappali egyszeri melegélelmet,
     - szabadidős programokat,    
     - pihenést,    
     - személyes tisztálkodást, illetve személyes ruházat tisztításának lehetőségét,    
     - A hivatalos ügyek intézésében a segítségnyújtást.

     Az étkeztetés terén:

     - A koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai vagy szenvedélybetegségük, hajléktalanságuk miatt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel étkezés biztosítására nem képes személyeknek legalább napi egyszeri meleg étkezés biztosítása szociális étkeztetés keretében.
     - Az intézmény dolgozója végzi a kihordást, díjbeszedést.
     - Az étkeztetés megszervezése az étel lakásra szállításával történik.

Az intézmény működési területe:

    Ellátási területünk:

     Rudabánya, Ormosbánya, Felsőtelekes, Alsótelekes, Izsófalva, Kurityán, Rudolftelep, települések közigazgatási területe                 

     Étkeztetés és idősek klubja terén:

     Rudabánya Város és közigazgatási területe.

  Az ellátási területen a családgondozók és a gondozók előre meghatározott időszakban tevékenykednek,  területi munkájuk egy részét a települések polgármesteri hivatalában, egy részét a területen töltik. Az intézmény elérhetőségein kereshetők, az információáramlás folyamatosan biztosított.